ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


 1. Jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: az ÁSZF) az allastnekem.hu weboldalon történt regisztrációt követően létrejött szerződéses jogviszony lényeges elemeit szabályozza. 

  1.1. Az 1. pontban megjelölt lényeges elemek magukba foglalják azokat a feltételeket, kondíciókat és egyéb kikötéseket, melyekre a Felhasználónak a Rendszer használata során figyelemmel kell lennie, és amelyeket a Felhasználónak a rendszer használata során be kell tartania. 

 2. Az allastnekem.hu oldal egy bárki, így természetes és jogi személyek számára egyaránt elérhető internetes álláskeresési rendszer (a továbbiakban és az előzőekben: a Rendszer), melyen a Felhasználó mint munkát kereső és mint álláskereső is eljárhat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a jelen ÁSZF előírásainak betartása mellett.

 3. Az allastnekem.hu és a Felhasználó között a szerződéses jogviszony a jelen ÁSZF elfogadásával, a Rendszerbe történő regisztrációval jön létre. 

 4. A jelen ÁSZF vonatkozásában felhasználó minden természetes és jogi személy, aki, illetve amely a Rendszer szolgáltatásait bármilyen formában igénybe veszi (a továbbiakban és az előzőekben. a Felhasználó). 

 5. A Rendszer bármilyen formában történő igénybe vétele az alábbi igénybe vételi formákat jelenti: 

  5.1.1. álláskeresőként a Rendszerben, 

  5.1.2. mint munkaadó a Rendszerben, 

  5.1.3. bármilyen, az előző, 4.1.1. - 4.1.2. pontokban nem megjelölt igénybe vétele a Rendszernek. 

 6. A Rendszert a Felhasználó a jelen ÁSZF regisztrációkor történt elfogadásával veheti igénybe, regisztráció nélkül a Rendszer nem használható.

 7. A regisztráció során a Felhasználó köteles a kért, valós adatokat megadni. 

  7.1. Amennyiben az allastnekem.hu tudomására jut vagy egyéb módon nyilvánvalóvá válik, hogy a Felhasználó által megadott adatok részben vagy egészben nem valós adatok, az allastnekem.hu jogosult Felhasználót, Rendszerhez való jogosultságát részben vagy egészben korlátozni köteles.

 8. A regisztrációval a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az allastnekem.hu heti rendszerességgel hírlevelet küldjön a regisztráció során megadott email címre. 

  8.1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszer használatának feltétele a 7. pontban megjelölt hozzájárulás. 

  8.2. Amennyiben Felhasználó a regisztráció során adott hozzájárulását a későbbiekben visszavonja, úgy az allastnekem.hu elektronikus levél formájában felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása a Rendszer használati jogosultságának törléséhez vezethet, ezzel egyidejűleg korlátozhatja Felhasználó Rendszer használati jogosultságát. 

  8.3. Amennyiben a felhasználó a 7.2. pontban megjelölt felhívás ellenére is visszavonja hozzájárulását, az allastnekem.hu a Felhasználó Rendszer használati jogosultságát véglegesen törli. 

 9. A Felhasználó köteles a rendszerben olyan valós adatok megadására, melyek a munkáltatót nem tévesztik meg. Az hamis adatok megadásáért az allastnekem.hu nem vállal semminemű felelősséget. A hamis adatok bejelentését követően, köteles a felhasználó az adatokat a valóságnak megfelelően módosítani.

  9.1. A Felhasználó köteles továbbá az allástnekem.hu rendszeren keresztül kapott valamennyi állásajánlatra reagálni. 

 10. Az allastnekem.hu a Rendszer használatát díjmentesen biztosítja a Felhasználó számára, annak használatáért felhasználó semmiféle díjat, vagy ellenértéket nem köteles fizetni. 

 11. Az allastnekem.hu a Felhasználóknak tett ajánlat valós tartalmáért, vagy bármely eleméért, valódiságáért vagy egyéb más jellemzőjéért semmiféle felelősséget nem vállal. 

 12. Az allastnekem.hu a Felhasználók által kért vagy neki ajánlott állás minőségéért, vagy a munkalehetőség sikeres vagy sikertelen létrejöttét, felelősséget nem vállal. Ezt követően, a munkaszerződés tényleges létrejöttéért, vagy annak közreműködésében semmiféle módon nem vesz részt. A szerződés lebonyolítása kizárólag a Munkaadó, és a munkavállaló megegyezésén alapszik. 

 13. Tilos a Rendszerben az alábbi munkák és szolgáltatások kérése és ajánlása: 

  13.1. bármilyen gyógyszer vagy gyógyszernek minősülő szolgáltatás, 

  13.2. bármilyen kábító hatású szolgáltatás, 

  13.3. bármilyen fegyvernek minősülő szolgáltatás, ideértve a robbanószereket is, 

  13.4. bármilyen bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható szolgáltatás, 

  13.5. bármilyen pornográf szolgáltatás, 

  13.6. bármilyen, a jelen ÁSZF-ben nem megjelölt áru, termék vagy szolgáltatás kérése és ajánlása, melyet a Magyar Köztársaság jogszabályai vagy a munkát vállalni kívánó ország adott részben vagy egészben tiltanak. 

  13.7. Amennyiben az előzőekben felsorolt szolgáltatás bármilyen módon mégis bekerül a Rendszerbe, tilos az adott szolgáltatásra ajánlatot tenni. 

  13.8. Az allasnekem.hu a jelen pontban foglaltakat megsértő Felhasználó Rendszer használati jogosultságát minden további értesítés vagy felhívás nélkül törli. 

 14. A Rendszer használata során a felhasználók nem jogosultak minősíteni bármely munkavállalót vagy munkáltatót. 


 15. Az allastnekem.hu jogosult törölni a Rendszerből minden olyan bejegyzést, mely a 13 pontban felsorol vagy a hatályos jogszabály bármely pontjába ütköző vagy közerkölcsöt sértő magatartásra utal.

 16. A rendszerben bármely másik weblapra mutató hivatkozás, csak az allastnekem.hu engedélyével helyezhető el. A engedély nélkül elhelyezett hivatkozásokat a rendszerből törüljük.

 17. A reklám rendszerű hivatkozások elhelyezése, csak is kizárólag az állástnekem.hu feladata, mely előzetesen a reklámozó köteles engedélyt kérni.

 18. A Rendszer használatának gyakorlati kérdéseit az allastnekem.hu oldalon elhelyezett gyakorlati útmutató tartalmazza. 

 19. Az allastnekem.hu kifejezetten fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, melyekről a Felhasználót haladéktalanul értesíti. 

 20. Az allastnekem.hu semmiféle felelősséget nem vállal a Rendszer használata során bekövetkezett bármilyen káreseményért. 


 21. Felhasználó Rendszer használati jogosultságának törlését az allastnekem.hu-nak küldött elektronikus levélben kérheti. Az elektronikus rendszer nem működne a felhasználó elektronikus levélben fordulhat kérelemmel az allastnekem.hu-hoz. A kérelmek 24 órán belül a rendszerfelügyelő köteles eleget tenni. 

 22. Az allastnekem.hu a Felhasználók által létrehozott álláskereséseket inaktív módban törli, azokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően nem tárolja. 

 23. Amennyiben az allastnekem.hu a Felhasználó bármilyen, nem a jelen ÁSZF-nek megfelelő magatartását vagy a jelen ÁSZF-ből eredő bármilyen kötelezettségének megszegését, nem teljesítését vagy részteljesítését - bármilyen gyakorisággal vagy időtartamban is történjen - tűri, illetve elfogadja, ez nem jelenti azt, hogy az allastnekem.hu a nem szerződésszerű magatartást is elfogadja, bármilyen a nem szerződésszerű magatartásból eredő igények érvényesítéséről lemond, illetve, hogy Felhasználó kötelezettsége módosult vagy megszűnt volna. 

 24. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a


2011. december 1.